معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: وزارت راه و شهرسازی در حال تهیه دستورالعملی برای کنترل و کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها به نام برچسب انرژی است و کنترل و کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌های دولتی، اولویت اجرایی دولت در این دستورالعمل خواهد بود. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی حامد مظاهریان افزود: در این آیین‌نامه به دنبال آن هستیم تا میزان مصرف انرژی تمام ساختمان‌های کشور برای ساکنان آنها شفاف و مشخص شود. در این صورت مردم آگاه می‌شوند که برای ساختمان‌های خود تا چه میزان باید هزینه انرژی پرداخت کنند.

» ادامه مطلب