حامد خانجانی
کارشناس ارشد مدیریت ساخت

در حالی‌که شهرداری تهران از الزام مالکان به بهره‌گیری از خدمات مجریان به اصطلاح ذی‌صلاح ساختمانی خودداری می‌کند، ریاست سازمان نظام مهندسی تهران در ابلاغیه مورخ ۱۹/ ۱۱/ ۹۵ ناظران ساختمان را ملزم به جلوگیری از کار و عدم امضای برگه شروع عملیات ساختمان‌های فاقد سازندگان دارای پروانه اشتغال از وزارت راه و شهرسازی کرده است. الزامی که گرچه با هدف ارتقای کیفیت ساخت ارزیابی می‌شود اما با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی ساخت‌و‌ساز در کشور و عدم هماهنگی نهادهای متولی، امید اندکی به اثرگذاری آن می‌رود.

» ادامه مطلب