مسعود تارانتاش

تعدد و تداخل حوزه‌های مسوولیت و اختیار نهادهای دولتی و غیردولتی در ایران گاهی موجب ابهام وظایف، فرافکنی وظایف، یا غفلت از انجام وظایف‌ می‌شود. تعدد و تداخل حوزه‌های مسوولیت و اختیار گاه موجب بی مسوولیتی و بی‌اختیاری است. اگر به این قید تغییرات پی در پی نهادهای دولتی و غیردولتی (چون ادغام یا تفکیک کلی و جزئی) را بیفزاییم، و همچنین تغییرات پی‌در‌پی قلمروها (چون تغییر در قلمروهای مدیریتی و سیاسی به‌علت تغییر تقسیمات کشوری) را نیز منظور کنیم، قیود و نامعلومی‌ها دو چندان می‌شوند. در این شرایط پاسخ به این پرسش که چرا چنین شده است؟ و » ادامه مطلب