دنیای اقتصاد: پارلمان محلی پایتخت با تصویب یک طرح یک فوریتی صدور هرگونه فیش غیرپرینتی فاقد فرمول نحوه محاسبه عوارض ساختمانی را در شهرداری‌های مناطق ۲۲ گانه شهر تهران ممنوع اعلام کرد. به گزارش “دنیای اقتصاد» براساس ضوابط اسناد فرادست و مصوبات شورای‌شهر تهران، شهرداری‌های مناطق ۲۲ گانه صرفا باید براساس تعرفه‌های قانونی مصوب شورای‌شهر تهران نسبت به صدور فاکتورهای پرینتی حاوی نحوه محاسبه و فرمول تعیین عوارض درخصوص موارد حوزه شهرسازی و معماری اقدام کنند. با این حال مطابق گزارش کمیسیون شهرسازی و معماری شورای‌شهر تهران، طی چند ماه اخیر هزینه صدور جواز ساخت به دو صورت “شفاهی» یا » ادامه مطلب