طرح تغییر ساعات کار دستگاه‌ها برای مهار ابرترافیک پایتخت، در صورت محافظه‌کاری طراحان و چشم‌پوشی از سه پیش‌شرط، به سرنوشت طرح مشابه در سال‌های ۹۰ و ۹۱ دچار می‌شود. مدیریت ترافیک تهران برای کنترل شدت ترافیک نیمه دوم سال، پیشنهاد “تاخیر» شروع کار ادارات نسبت به مدارس تنها برای ۱۵ روز اول مهر را مطرح کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد مدیریت پیک ترافیک صبحگاهی در سال تحصیلی با استفاده از روش “تغییر ساعت کار»، به یک طرح با اعتبار زمانی حداقل دو فصلی نیاز دارد تا امکان تطبیق برای شهروندان فراهم شود.

» ادامه مطلب