دنیای اقتصاد: دو علامت در بازار مسکن آمریکا، از بازگشت به عصر اجاره‌نشینی خبر می‌دهد. “کاهش نرخ مالکیت در آمریکا» به پایین‌ترین سطح نیم قرن اخیر و پیش‌بینی افزایش جمعیت مستاجرها به‌خصوص از سمت نسل جوان، باعث شده شرکت‌های بزرگ در حوزه مستغلات، “سرمایه‌گذاری‌های جدید برای عرضه انبوه خانه‌های اجاره‌ای» را آغاز کنند. تعداد خانوارهای اجاره‌نشین در آمریکا از حدود ۳۰ درصد در سال‌های اوج رونق خرید مسکن – ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷- به ۳۷ درصد در حال حاضر رسیده است. سه عامل ازجمله کمرنگ شدن جذابیت “مالکیت»، رفتار تقاضای مسکن را تغییر داده است.

» ادامه مطلب