منتخب شورای پنجم شهر تهران درخصوص سوگندنامه شهردار آتی تهران توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: برنامه‌های کاندیداها تا شنبه هفته آتی به منتخبان شورا ارائه می‌شود.

» ادامه مطلب