بهاره آورین

مدرس جامعه‏شناسی دانشگاه تربیت مدرس

برای کاهش فساد و حداکثرسازی شفافیت مالی، اولویت را به انتخاب افراد پاکدست بدهیم یا به انتخاب برنامه‏هایی که ریشه‏های حقوقی و ساختاری فساد را ریشه‏کن می‏کنند؟ نگاهی گذرا به فضای انتخابات نشان می‏دهد که یکی از کلیدی‏ترین خواست‏های شهروندان، چه در انتخابات ریاست‏جمهوری و چه در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، جلوگیری از فساد و رانت است.

» ادامه مطلب