امین مومیوند
تحلیلگر مسائل شهری

مدیریت منابع و مصارف شهرها امری بسیار کلیدی در مسیر توسعه همه‌جانبه به‌شمار می‌رود. اگر هر یک از شهرها از جمله کلان‌شهر تهران خواهان گام برداشتن به جلو در هر یک از حوزه‌های فرهنگی-اجتماعی، تکنولوژیکی، زیست‌محیطی، اقتصادی و سیاسی باشند، ابتدا باید با مدیریت صحیح منابع، این مهم را محقق سازند و این امر جز با کسب شناخت کافی و وافی نسبت به شرایط موجود و آنچه ظرف سالیان گذشته به اجرا درآمده است، میسر نخواهد شد و همین امر لزوم توجه به نوع تخصیص منابع شهرداری تهران و آشنایی با وضعیت بودجه کلان‌شهر تهران را » ادامه مطلب