محمد سالاری
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران

حق شهروندان نسبت به شهر، به معنای بیان، مطالبه و تجدید حقوق گروهی است که باید حقوقشان طی تخصیص و ایجاد فضا در شهر لحاظ شود. “حق بر شهر» یک حق انسانی است که شامل تعلق یافتن شهر بر شهروندان و مشارکت آنان در امور شهری است. حق بر شهر، یک مطالبه‌ اخلاقی است که بر اصول بنیادی عدالت بنا شده است، حقوقی چندجانبه است نه فقط یک حق به فضای عمومی یا یک حق بر اطلاعات و شفافیت در مدیریت محلی یا یک حق بر دسترسی به مرکز یا یک » ادامه مطلب