“حاشیه امن» شهرداران مناطق ۲۲گانه، با ابلاغ دومین بخشنامه “ضدفساد» در شهرداری، تخریب شد. شهردار تهران در بخشنامه‌ای، ضمن تعریف فرآیند جدید “توافق» شهرداری‌های مناطق با متقاضیان جواز ساختمانی، مسوول انواع مجوزها را “شهردار منطقه» تعیین کرد. شوراهای معماری مناطق که مطابق رویه شهرداری، مجاز به گره‌گشایی از ساخت‌وساز با اعمال انعطاف در ضوابط هستند، باید هر نوع گواهی را در سامانه الکترونیکی تحت رصد معاونت شهرسازی ثبت و به امضای شهرداران مناطق برسانند.

» ادامه مطلب