محورهای میثاق‌نامه نامزدهای شهرداری تهران در جلسه روز گذشته منتخبان شورای شهر پنجم به بحث و بررسی گذاشته شد. براساس آخرین تصمیمات اخذ شده از سوی ۲۱ منتخب پارلمان محلی پایتخت در دوره پنجم، در اولین مصوبه دیروز این شورا عنوان این میثاق‌نامه به “سوگندنامه» تغییر یافت.

» ادامه مطلب