دنیای اقتصاد: جزئیات برنامه‌ای که در قالب “مسکن اجتماعی» برای اجرا از سال آینده، به تصویب رسیده، نگرانی کارشناسان مطلع از عملکرد دولت‌های گذشته و آشنا به مدل‌های کشورهای موفق را سبب شده است. در ایران، ۷ دهه “برنامه‌ریزی و اقدام» برای تامین مسکن گروه‌های خاص- کم‌درآمدها – همواره در مسیر مغایر الگوی جهانی، به جای تمرکز بر عرضه “مسکن اجاره‌ای» به واگذاری “مسکن ملکی» محدود بوده است. سه نشانه‌ در بازار مسکن، ناکامی در “تامین سرپناه با مدل مسکن ملکی» را تایید می‌کند؛ ضمن آنکه، مرز جهانی “مداخله دولت به نفع کم‌درآمدها» روشن است.

» ادامه مطلب