محمد حسین بوچانی
پژوهشگر مدیریت و برنامه‌ریزی شهری

یکی از اساسی‌ترین چالش‌های مدیریت شهری تهران که ریشه مجموعه‌ای از نارسایی‌های محیطی و انسانی شده است، ناپایداری درآمد و هزینه در شهر و شهرداری است. کلان‌شهرها به‌عنوان موتور محرک اقتصادی جوامع تعریف می‌شوند، براساس شاخص‌های جهانی، کلان‌شهرهایی که بیشترین تاثیر در توسعه پایدار شهری، منطقه‌ای و ملی دارند، به‌عنوان شهرهای درخشنده و شهرهایی که مصرف‌کننده دستاوردهای پیرامونی هستند، به‌عنوان سیاه‌چاله تعریف می‌شوند. تهران با وجود حجم بالا در فعالیت‌های اقتصادی و همچنین اخذ قریب ۲۵ هزار میلیارد تومان درآمد و منابع- با احتساب تبصره‌ها- توسط شهرداری در زمره سیاه‌چاله تعریف می‌شود.

» ادامه مطلب