حبیب‌الله طاهرخانی
پژوهشگر شهری و مدیرکل سابق برنامه و بودجه

طرح جامع (راهبردی- ساختاری) تهران در سال ۱۳۸۶ به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران رسید و متعاقب آن طرح تفصیلی تهران در سال ۱۳۹۱ به تصویب کمیسیون ماده (۵) رسید. از آنجا که مطابق قانون، هرگونه تغییر در اصول یا اساس طرح جامع، مغایرت محسوب می‌شود؛ طرح تفصیلی از اختیار تغییر ماهوی و اساسی در طرح جامع برخوردار نیست و در صورت وقوع چنین تغییری، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مرجع رسیدگی به آن است.

» ادامه مطلب