دنیای اقتصاد: اعمال نقشه مخدوش برای صدور مجوزهای ساختمانی در تهران طی سال‌های اخیر باعث شد نرخ “جمعیت قابل سکونت در واحدهای مسکونی موجود» از ظرف جمعیتی مصوب سال ۸۶ عبور کند. طرح جامع تهران، سقف جمعیت‌پذیری شهر در سال ۱۴۰۵ را ۵/ ۱۰ میلیون نفر تعیین کرده، اما هم‌اکنون در پایتخت برای سکونت حدود ۶/ ۱۱ میلیون نفر، آپارتمان وجود دارد. نقشه “پهنه‌بندی شهر تهران براساس کاربری املاک» در طرح تفصیلی به‌دلیل مغایرت ۲۰ درصدی با سند بالادست (طرح جامع) پایتخت را خلاف جهت اهداف “جمعیتی، زیست‌محیطی و عملکردی شهر» توسعه داده است.

» ادامه مطلب