بررسی طرح مدیریت شهری که به علت تعلل دولت در بررسی و تصویب لایحه مدیریت شهری در مجلس کلید خورده بود، متوقف شد. اواخر سال گذشته تعلل دولت در بررسی و تصویب نهایی لایحه مدیریت شهری موازی‌کاری در مجلس را رقم زد؛ به این معنا که اگرچه دولت سعی داشت در زمان بررسی لایحه مدیریت شهری اشکالات کلیدی این طرح را که منجر به ارائه اختیارات فراوان به شهرداری‌ها می‌شد رفع کند اما تاخیر در این روند سبب شد مجلس راسا به این موضوع ورود کند تا بدون اعمال اصلاحات مدنظر دولت، لایحه مدیریت شهری را به شکل یک طرح » ادامه مطلب