دنیای اقتصاد: افزایش درجه سختی “دسترسی به مسکن» در مناطق شهری جهان، ابرشهرها را با تهدید “جدانشینی» طبقه متوسط روبه‌رو کرده است. مطالعات بین‌المللی درباره مدت انتظار برای صاحب‌خانه شدن در شهرهای بزرگ جهان نشان می‌دهد شاخص “دسترسی به مسکن» که از نسبت قیمت خانه به درآمد خانوارها قابل محاسبه است، در برخی از مناطق،‌ به قدری از سطح متعارف فراتر رفته که میان‌درآمدها برای تامین نیاز سکونتی خود قصد خروج از این شهرها را پیدا کرده‌اند. این شاخص برای دهک میانی جامعه در هنگ‌کنگ، ۱/ ۱۸ است. تحلیلگران اقتصادی، بدترشدن شاخص “دسترسی به مسکن» در شهرها را باعث جدایی » ادامه مطلب