دنیای اقتصاد: نقشه‏جهانی “تامین مسکن کم‏درآمدها» که ۷کشور پیشرفته اروپایی به‏عنوان “مجریان موفق» آن معرفی شده‏اند برای اجرا در ایران پیشنهاد شد. نتایج یک پژوهش علمی درخصوص تجارب جهانی “الگوی برتر اجرای مسکن اجتماعی» در ۷ کشور پیشرفته اروپایی هم‏اکنون برای اجرای موفق این طرح در ایران، ضمن توصیه بر اجرای دست‏کم ۱۰ پیشنهاد عملی در این زمینه، شرایط اثربخشی برنامه‏های تامین مسکن برای “سه دهک اول» اقتصادی را شرح می‏دهد. به گزارش “دنیای اقتصاد»، این پژوهش علمی با بررسی نقشه جهانی تامین مسکن کم‌درآمدها الگوی موفق کشورهای توسعه‏یافته ‏و ‏در حال‏ توسعه را در قالب تجربه موفق ۷ » ادامه مطلب