حامد خانجانی
کارشناس ارشد مدیریت ساخت

بیکاری بزرگ‌ترین مشکل امروز کشور است. این مشکل در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نمود بیشتری دارد. آمارهای رسمی در چند سال اخیر تعداد افراد بیکار را بیش از ۵ میلیون نفر (۲۱ درصد از جمعیت فعال ۲۵ میلیون نفری) برآورد کرده‌اند که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با ۴۵ درصد نرخ بیکاری حدود نیمی از آنها را تشکیل می‌دهند.

» ادامه مطلب