حامد خانجانی/ کارشناس ارشد مدیریت ساخت

۱- طبق ماده یک قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، “نظام مهندسی و کنترل ساختمان» عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آیین‌نامه‌ها، استانداردها و تشکل‌های مهندسی، حرفه‌ای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجرا گذاشته می‌شود. بر این اساس، فعالیت سازمان‌ها و انجمن‌های حرفه‌ای مختلف در ساخت‌و‌ساز شهری به رسمیت شناخته شده و بر مشارکت آنها در تحقق اهداف قانون تاکید شده است. از این‌رو سازمان نظام مهندسی ساختمان، همه “نظام مهندسی و کنترل ساختمان» نیست.

» ادامه مطلب