دنیای اقتصاد: عمده فایل‌های رهن کامل در بازار آپارتمان‌های لوکس‌متراژ با مساحت بیش از ۱۵۰ مترمربع به‌عنوان فایل‌های رهن کامل عرضه شده است اما نرخ پیشنهادی ودیعه مالکان اغلب بسیار بیشتر از ارزش واقعی ملک در حالت ترکیبی از رهن و اجاره است.

» ادامه مطلب