مدیرکل دفتر معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش شورای عالی شهرسازی و معماری، فعالیت‌های سال ۹۵ و برنامه‌های سال ۹۶ وزارت راه و شهرسازی در حوزه معماری، شهرسازی و بافت‌های واجد ارزش را تشریح کرد.

» ادامه مطلب