دنیای اقتصاد: شهردار تهران با اشاره به مشکلات اصلی شهر تهران در مقطع کنونی، طراحی سیستم برای مقابله با دو منفذ فساد مالی در مجموعه شهرداری تهران را تشریح کرد. محمد علی نجفی شهردار تهران، اولین منفذ فساد مالی در مجموعه شهرداری را در نحوه برخورد ماموران شهرداری با عوامل سدمعبر در نواحی مختلف شهر عنوان کرد و گفت: در شرایط فعلی این مشکل بسیار از هم گسیخته است.

» ادامه مطلب