دنیای اقتصاد: با وجود تقاضای بالای همیشگی برای آپارتمان‌های نوساز، مزیت قیمتی آپارتمان‌های کهنه‌ساز سهم بیشتری از تقاضای مصرفی در هفته‌های اخیر را به سمت این گروه سنی از واحدهای مسکونی هدایت کرده است. به گزارش “دنیای اقتصاد»، یکی از واقعیت‌های ملموس بازار مسکن در تهران کمبود نسبی واحدهای نوساز برای پاسخ به تقاضای مصرفی است. هر چند آمار آپارتمان‌های خالی که بخش وسیعی از آنها نوساز و کلیدنخورده هستند، اندک نیست، اما واقعیت این است که تعداد فایل‌های نوساز مناسب در بازه قیمتی زیر نرخ میانگین آپارتمان در تهران که با بودجه بخش مصرفی بازار هماهنگی داشته باشد، رو » ادامه مطلب