علی نوذرپور
رئیس جامعه مهندسان شهرساز ایران

شوراها از سه مشکل اساسی رنج می‌برند و بیم آن می‌رود که اگر این مشکلات برطرف نشوند، ادامه حیات آنها با چالش‌های اساسی مواجه خواهد شد. اولین مشکل خروج آنها از چارچوب‌های قانونی تعیین شده است که مهم‌ترین آن دخالت در عزل و نصب‌های معاونان، مدیران و روسای سازمانی در شهرداری‌هاست. امری که موجب ناکارآمدی شهرداری‌ها شده است و مدیریت شهری و شهرداری را با تنگنا مواجه کرده است. خروج دوم آنها، دخالت در واگذاری پروژه‌های عمرانی و فعالیت‌های خدمات شهری است که با اعمال نفوذ آنها بستر شکل‌گیری رانت و فساد به سرعت » ادامه مطلب