دنیای اقتصاد: روزنامه “دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان “پاسخ به دو ابهام خرید هواپیما» به دو انتقاد برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری پاسخ داده است. بخشی از این گزارش به تولید قطعات هواپیما در ایران برمی‌گشت که بر این اساس به قرارداد ایرباس رجوع شده بود و یکی از بندهای این قرارداد که حاکی از تولید قطعات هواپیمای ایرباس است مد نظر قرار گرفت.

» ادامه مطلب