• لیست زیر مجموعه ای از مراجع رسمی جهت پیگیری و صحت سنجی نقشه ها، پروانه ها و گواهی های ساختمان است. با کلیک بر روی هر پیوند به وبسایت مربوطه هدایت می شوید. برای استفاده از امکانات زیر، همراه داشتن شماره پرونده شهرسازی الزامی است.
 •  
  » استعلام طرح تفصیلی جدید

  » آخرین وضعیت پرونده شهرسازی

  » استعلام پروانه ساختمان

  » استعلام گواهی ساختمان

  » پیگیری کنترل نقشه های فاز دو

  » پیگیری معرفی ناظر توسط مالکین