دنیای اقتصاد: ۲۱ عضو شورای شهر پنجم در ایام پیش از شکل‌گیری رسمی دوره پنجم شورای شهر تهران، در جریان برگزاری جلسات غیرعلنی خود که برای تسریع در روند تصمیمات اولویت‌دار دوره جدید برگزار می‌شد، خبر از تدارک یک سوگندنامه که بعدا به‌عنوان “میثاق نامه» تغییر یافت، دادند. تدوین یک میثاق‌نامه میان شورای شهر به‌عنوان نهاد نظارتی و شهردار تهران با هدف تحقق مهم‌ترین وظیفه شورای شهر یعنی نظارت‌پذیر کردن عملکرد مجموعه شهرداری تهران بود. براساس گفته‌های اعضای شورای شهر این میثاق‌نامه دارای دو محور اصلی بود. برمبنای محور نخست مدیریت شهرداری تهران شامل شهردار و مدیران وی در تمامی » ادامه مطلب