دنیای اقتصاد: جذابیت‌های کار و سکونت در “پایتخت و شهرهای اطراف»، سهم استان تهران از کل جمعیت مهاجر در کشور را از ۷/ ۱۷ درصد به ۲/ ۲۰ درصد افزایش داد. مطابق نتایج تکمیلی سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵،‌ روند ۵ سال اخیر مهاجرت به تهران متفاوت از افت ۱۵ درصدی مهاجرت کل، فقط ۳ درصد کاهش یافته و عمده جمعیت متراکم استان تهران، به جای رشد طبیعی –زاد و ولد- از محل مهاجرت، افزایش یافته است. کارشناسان با ارائه راهکارهای توازن‌بخشی به جمعیت،‌ ۶ عامل اجتماعی-اقتصادی را سرچشمه مهاجرت به پایتخت عنوان می‌کنند.

» ادامه مطلب