سید مناف هاشمی
دکترای برنامه‏ریزی شهری و متخصص در حوزه مدیریت شهری

در سال‏های اخیر ورود مدیریت شهری تهران به موضوع محیط کسب و کار اهمیت بیشتری یافته است. مطابق ماده ۷۵ برنامه پنجم، به منظور تبادل نظر دولت، بخش خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‏های اقتصادی این بخش‏ها و به بیانی دیگر، بهبود محیط کسب و کار در کشور، تشکیل شورای گفت‏وگوی دولت و بخش خصوصی پیش‌بینی شده است. نکته مهم آنکه، شهردار تهران یکی از اعضای ۲۶ گانه این شورا محسوب می‏شود که این موضوع نیازمند توجه و برنامه‏ریزی ویژه‏ای در سطح مجموعه نظام مدیریت » ادامه مطلب