دنیای اقتصاد: نمره سه گروه از پایتخت‌نشین‌ها به عملکرد شهرداری با انجام یک پژوهش شهری مشخص شد. میانگین رضایت “نخبگان شهری»، “عموم مردم» و “شورایاران»، از مدیریت شهری، از ۵ نمره، در سطح ۸/ ۲ قرار دارد که از نظر کارشناسان “رضایت نسبی اما شکننده» توصیف می‌شود. این مطالعه، “شدت وخامت» ۶ عنصر حیاتی پایتخت را مورد سنجش قرار داده که نتایج نشان می‌دهد شرایط زندگی در تهران به لحاظ عناصری همچون “محیط زیست، ترافیک و ازدحام ساختمانی» در “وضعیت قرمز» قرار دارد. همچنین ۹ پارامتر سلب‌کننده آسایش و آرامش شهروندان شناسایی شده است.

» ادامه مطلب