دنیای اقتصاد: نقشه شبکه حمل‌ونقل ریلی تهران بزرگ در افق ۱۴۰۹ ادعای تکمیل شبکه مترو در دوره اخیر مدیریت شهری را رد می‌کند و نشان می‌دهد آنچه به نام خط ۸ مترو افتتاح شده، مختصات متفاوتی با خط ۸ طراحی شده در این نقشه دارد. “دنیای اقتصاد»‌ به منظور بررسی صحت و سقم ادعای تکمیل شبکه مترو تهران که در روزهای اخیر مطرح شده است، در میان اسناد بالادست اداره شهر تهران، نقشه ۱۴۰۹ شبکه حمل‌ونقل ریلی تهران بزرگ را کشف کرد که شامل خطوط ریلی تهران بزرگ (مجموعه شهری تهران و شهرهای اقماری حومه) است. جزئیات این نقشه که » ادامه مطلب