“مرکز توسعه کارآفرینی» برای حمایت موثر از ایده‌های مرتبط با نظام تامین مالی مسکن و بخش ساختمان راه‌اندازی می‌شود.

» ادامه مطلب