علی نوذرپور/ معاون سابق امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

روزى که وزیر کشور وقت – جناب آقاى موسوى لارى – تصمیم گرفت فصل برجامانده قانون اساسى کشور را درخصوص شوراها اجرایى کند کمتر کسى فکر مى کرد این پروژه آغاز شود و نه تنها در همه شهرهاى کشور بلکه در همه روستاها و نیز همه ‌ بخش‌ها، شهرستان‌ها و استان‌ها،شوراها با حضور پر شور مردم شکل بگیرد و بخشى از اداره امور محلى را برعهده داشته باشد. حضور مردم موجبات شکل‌گیرى احساس مؤثر و مفید بودن مردم در اداره امور شهر و روستاى خود را به وجود آورد و » ادامه مطلب