دنیای اقتصاد: در ابتدای دولت یازدهم دو لایحه برای مدیریت شهرها از سوی وزارت کشور تنظیم و به هیات دولت ارسال شد. لایحه نخست تحت عنوان “مدیریت شهری» بود که در صورت تصویب آن با تشکیل مدیریت یکپارچه شهری بخشی از وظایف دولتی که به امور محلی مربوط می‌شود به شهرداری‌ها واگذار می‌شود. لایحه دوم نیز تحت عنوان “درآمدهای پایدار شهری» به دنبال یک دگرگونی مثبت در منابع درآمدی شهرداری‌ها به لحاظ پایداری است.

» ادامه مطلب