دنیای اقتصاد: عملکرد پارلمان محلی پایتخت ۵ نقطه تاریک دارد که در همه ۴ دوره گذشته این نهاد شهری، وجود داشته است. بررسی‌های دو محقق در موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در این باره نشان می‌دهد “سردرگمی و نابلدی در مواجهه با مسائل شهر» و “نبود جسارت اجتماعی برای اصلاح امور شهر» دو نقطه ضعف کلیدی برخی نمایندگان بوده که در کنار “چشم‌پوشی نسبت به کج‌روی مدیران اجرایی شهر» و “اجازه تداوم شکل غلط تامین مالی هزینه‌های پایتخت» باعث شده “ناظر پایتخت» در سنجش کارشناسان به لحاظ میزان موفقیت در نظارت “مردود» شود.

» ادامه مطلب