محمدحسین بوچانی
کارشناس و پژوهشگر برنامه‌ریزی و مدیریت شهری

شهرها به‌عنوان کانون‌های قدرت و ثروت، امروزه در عرصه جهانی در رقابتی تنگاتنگ قرار دارند. رقابت شهرها در ارتقای کیفیت زندگی، ارائه خدمات، حفاظت از محیط زیست و پیشرانی در اقتصاد کلان ‌شهری در بهبود یا توسعه‌نیافتگی شاخص‌های ملی نقش کلیدی دارند. نحوه مواجهه و چگونگی رقابت برای جذب ثروت، منابع و رسیدن به پایداری و پیشرفت همه‌جانبه کلان‌شهری در گرو حکمروایی شایسته شهری و فرآیند مدیریت شهری است.

» ادامه مطلب