دنیای اقتصاد: معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با بیان اینکه رتبه تهران در فساد شهرى بسیار ناامید کننده است، گفت: تهران به همان اندازه که گسل‌های عمیق در زمین‌های خود دارد و در معرض خطر است، گسل‌های جدی‌تر از حیث اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن را تهدید می‌کند.

» ادامه مطلب