محمدحسین بوچانی

کارشناس مدیریت و برنامه‌ریزی شهری

ثروت چندان نمی‌پاید، ولی قابلیت پایدارتر است(ویلیام شکسپیر). شورای شهر در ایران رکن اساسی “مردم‌پایگی» مدیریت شهری است. اندیشه‌های اولیه این نهاد ریشه در انقلاب مشروطه دارد. با پیروزی انقلاب اسلامی و با تاکیدات مکرر حضرت امام خمینی (ره)، آیت‌الله بهشتی و آیت‌الله طالقانی و با توجه به شیوه حکومت در اسلام و با عنایت به تجربه مدیریت شهری در جهان، دموکراسی محلی با رویکردی غیرمتمرکز در اصول مختلف قانون اساسی به شیوه ساختارمند درج شد. امروزه این ساختار به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر مدیریت شهری و در مسیر نهادینه شدن است و کارویژه‌های نظارتی، » ادامه مطلب